Tamasha

تعبیر خواب سقوط از بلندی

.

تعبیر خواب سقوط از بلندی

حتما شما هم در طول زندگی خود خواب افتادن از بلندی را دیده اید. در این حالت به سرعت از خواب میپریم و به تعبیر این خواب ترسناک فکر می کنیم.

تعبیر خواب سقوط از بلندی

حتما شما هم در طول زندگی خود خواب افتادن از بلندی را دیده اید. در این حالت به سرعت از خواب میپریم و به تعبیر این خواب ترسناک فکر می کنیم. متخصصان میگویند که این مورد حاصل یک تحریک عصبی است و در صورت تکرار زیاد باید برای درمان اقدام کرد. بنابراین این مدل خواب تعبیر ندارد.

ولی در موارد دیگر که خواب افتادن از جایی را با سناریو و مقدمه و داستان وار می بینیم می¬توان گفت که این نوع خواب تعبیر دارد.

اگر از بلندی به روی شخصی بیافتیم، نشان دهنده اختلاف و منازعه با آن شخص است. بد نیست در روزهای پیش رو بیشتر مراقب خود باشیم و سعی کنیم خشممان را بیشتر کنترل کنیم.

افتادن از بلندی روی زمین نشانه ناکامی است. ناکامی به معنی نرسیدن به آرزو و هدف پیش روست. اما درجه و شدت این ناکامی به محلی بستگی دارد که در خواب به آنجا افتادیم. برای مثال افتادن از کوه بلند نشان دهنده شکست است و میزان شکست به ارتفاع کوه بستگی دارد، اما اگر از کوه و یا بلندی دیگری به پایین افتادید ولی دوباره برخواستید و به راه تان ادامه دادید، نشان دهنده اینست که شما بر این شکست غلبه خواهید کرد و ناکامی دیری نمی پاید. برخواستن مجدد در خواب نشان از شخصیت سرسخت و اهل کوشش و تلاش است.

تعبیر خواب افتادن از بلندی و معرفی برنامه تعبیر خواب آسای

اگر شما در خواب توسط شخص دیگری به زمین پرتاب شدید، شخصی موجب تحقیر و کسر شان و مقام شما می شود. اگر همین عمل را شما با شخص دیگری انجام دادید، معنی عکس دارد.

اگر در خواب افتادید ولی بطور آهسته و نرم بسان یک کاغذ به زمین رسیدید، به این معنی است که شما را خطری تهدید خواهد کرد ولی آسیبی از این تهدید نمی بینید. اگر از بلندی به پایین پرت شدید ولی زیر پایتان آب آبی و زلالی بود، نشان از این است که شما از حادثه ناخواسته ای به خشنودی خلاص خواهید شد و ضرری متوجه شما نمی باشد.

لرزیدن و افتادن از رسیدن رنج و بلا خبر می دهد. اگر دیدید که به روی درگاه و یا در خانه افتادید، برای شما نگرانی پیش خواهد آمد؛ اگر در نتیجه افتادن مجروح و زخمی شدید یعنی از نگرانی پیش رو آسیب خواهید دید.

تعبیر خواب افتادن از بلندی و معرفی برنامه تعبیر خواب آسای

روی هم رفته افتادن در خواب تنزل است و احتمال آسیب و زیان و خطرهایی که در زندگی ما را تهدید می کنند در خواب شبانه ما به صورت افتادن شکل می گیرند که روح ما از آن خطرها آگاهی می دهد.

تعبیر خواب کوه از حضرت یوسف و امام صادق (ع)

تعبیر خواب کوه از حضرت یوسف و امام صادق (ع)، منوچهر مطیعی تهرانی، جابر مغربی و حضرت دانیال | دیدن کوه در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب کوه از حضرت یوسف و امام صادق (ع)

mohammad نوامبر 13, 2020سرگرمینظری بدهید

تعبیر خواب کوه از حضرت یوسف و امام صادق (ع)

تعبیر خواب کوه چیست؟ به طور کلی دیدن کوه در خواب نشان دهنده روشنگری، یافتن خود واقعی فرد، درک جهان و چیزهای دیگر هستند.

یوسف نبی (ع) گفته است دیدن از کوه بالا رفتن عزت دولت باشد. از نظر ایشان دیدن از کوه به زیر آمدن، نشان زیادی غم است.

ديدن كوه در خواب بر پنج وجه است.

 کلا چيزهائي که در زندگي روزانه ما بزرگ و دور از دسترس جلوه مي کنند در خواب هايمان به صورت آيات عظيم خلقت و طبيعت ظاهر مي گردند. مانند کوه آتشفشان، غول، سيل، صاعقه، گردباد و غيره.

شخصيت هائي که دور از دسترس ما به نظر مي آيند به صورت غول، ديوار و از اين قبيل شکل مي گيرند و حوادثي که و قوعشان بيرون از دايره قدرت و حيطه گمان و قياس ما است و به شکل آيات طبيعي تجلي مي نمايند که کوه يکي از شناخته ترين و قابل توجه ترين آن ها است.

کوه يا کار بزرگ است يا شخصيت بزرگ و غير قابل دسترس. تشخيص اين که کوه در خواب ديده شده کام است با خود بيننده خواب مي باشد چون خودش بهتر از معبر مي داند درگير چه حوادثي است. اگر در خواب ببينيد از کوهي عظيم بالا مي رويد کاري بزرگ در دست مي گيريد.

اگر ديديد که از کوه به سختي و با رنج و زحمت بالا مي رويد کار شما دشوار خواهد بود و اگر آسان و سبک راه پيمائي مي کنيد به سهولت بر دشواري يا آن شخص دور از دسترس چيره مي گرديد. اگر ديديد بر قله کوهي ايستاده ايد به اوج موفقيت مي رسيد که از آن بيشتر نبايد انتظار داشته باشيد.

اگر ديديد از کوهي سر مي خوريد و پائين مي آئيد و خودتان نمي توانيد خويشتن را کنترل کنيد، سقوط مي کنيد و موقعيت خويش را از دست مي دهيد. اگر شما را پرت کردند و پائين افتاديد شما را معزول مي کنند.

اگر ديديد در کوهي به غار پناه برديد امنيت مي يابيد يا مجهولي را مي شکافيد و رازي را کشف مي کنيد.

اگر بيند كوهي بجنبد، دليل كه بزرگي از آن ديار رنجور شود. اگر بيند كوهي مي كند و بر وي آسان است، دليل كه كسي چيزي به وي دهد. اگر بيند بر كوه قاف نشسته است، دليل است اجلش نزديك بود. اگر در خواب خود را به كوه طور بيند، دليل است معتقد پادشاه شود.

اگر بر كوه لسان بيند، دليل است با علما صحبت دارد. اگر بيند در كوهي شد، دليل است در زندانش نمايند يا بميرد. اگر ديد در كوه سوراخي بود و در آنجا رفت، دليل كه از راز پادشاه آگاه شود. اگر بيند كه از كوه سنگ برمي گرفت و از هر جا كه بود مي انداخت، دليل كه نامه هاي پراكنده نويسد.

اگر بيند از كوه يفتاد، دليل است مرادش برنيابد. اگر بيند نردباني بسته بود از كچ و او بدان نردبان بر سركوه رفت، دليل است مرادش زود برآيد. اگر نردبان را از گل و خشت بيند به تاويل نيكوتر است. اگر نردبان را از مس و برنج بيند، دليل نامرادي است.

اگر از آهن بيند، دليل قوت است اگر بيند بر سر كوهي بلند ايستاده بود، دليل است مقرب پادشاه شود.

اگر كسي درخواب خود را بر سر كوهي بيند، دليل است در پناه بزرگي رود. اگر بيند كوه از جاي بركند، دليل كه بزرگي را قهر كند. اگر بيند در كوهي مُقام بساخت، دليل كه مقرب پادشاه شود.

تعبیر خواب کوه | دیدن کوه در خواب چه تعبیری دارد؟

ديدن كوه در خواب، دليل مال بود كه به حيله به دست آيد. اگر بيندكه در كوه پنهان شد و راه بيرون آمدن نداشت، دليل كه او را به حيله در كاري اندازند و از آن كار به دشواري خلاصي يابد.

اگر بيندبر سر كوهي بانگ نماز گفت يا نماز كرد، دليل است كارش بالا گيرد. اگر ديد كه بر دامن كوهي مقام نمود و بيفتاد، دليل غم است.

 اگر خواب ببینید به هنگام صعود از کوه از صخره ای با پایین پرت می‌شوید و در همین زمان از خواب بپرید، علامت آن است که هنگامی که احساس می‌کنید زندگی دلسرد کننده است، تغییرات امید وار کننده ای در زندگیتان روی خواهد داد.

 اگر خواب ببینید از کوهی سر سبز بالا می‌روید، نشانه آن است که بزودی به ثروت و مقامی ارجمند دست خواهید یافت.

اگر خواب ببینید از کوهی سنگی بالا می‌روید موفق نمی‌شوید به قله آن برسی، نشانه آن است که اگر بر ضعف‌های روحی خود غلبه یابید می‌توانید موانع را از جلوی راه خود بر دارید.

اگر ببینی در کوهی هستی و نمی‌توانی بیرون بیایی، به این معنی است که گرفتار کاری می‌شوی و نمی‌توانی خلاص بشوی.

اگر ببینی از کوه پایین افتاده‌ای، حال تو بد خواهد شد و به آن اندازه‌ای که افتاده‌ای، بدن تو دچار رنج و ناخوشی می‌شود، یا اگر ببینی به شدت زخمی شدی و خون آمده است، به اندازه زخمی که دیده‌ای دچار ضرر و زیان می‌شوی.

دیدن کوه در خواب بیانگر موانع و چالش‌های بزرگ زیادی است که مجبورید بر آن‌ها غلبه کنید. اگر شما در بالای کوه هستید، بیانگر این است که شما به اهداف خود دست یافته و آن‌ها را درک کرده‌اید. شما ظرفیت کامل خود را شناسایی کرده اید. تعبیر دیگر این است که کوه بیانگر قلمرو بالاتر  آگاهی، دانش و حقیقت روحانی است.

خواب دیدن اینکه شما دور یک کوه می‌روید بیانگر این است به روشی دیگر با مشکل مواجه می‌شوید. شما رویکردی غیر مستقیم را بر می‌گزینید. از نقطه نظر دیگری این رویا به این معناست که شما آهسته آهسته قدم می‌زنید. شما محدودیت‌های خود را می‌شناسید.

خواب دیدن اینکه از کوه بالا می‌روید بیانگر عزم و جاه طلبی شماست.

خواب دیدن اینکه از کوه پایین می‌افتید، به عجله‌ی شما برای موفقیت بدون فکر در مورد مسیرتان به سمت موفقیت اشاره دارد. شاید شما به سمت بالا به جهتی هل داده می‌شوید که نمی‌خواهید بروید یا برای آن آماده نیستید. افتادن از کوه به این معنی است که شما تمایل دارید خیلی ساده تسلیم شوید یا از موقعیت‌هایی که تقاضا دارند فرار کنید. شما راه آسان را انتخاب می‌کنید. ( تعبیر خواب کوه )

تعبیر خواب مار چیست؟ 21 واقعیت روانشناختی درست درباره خواب مار!

دیشب خواب مار دیده اید؟ می خواهید تعبیر خواب مار را بفهمید؟ خواب مار به معنای هشدارهای ذهن به ماست. آن ها را جدی بگیرید…

تعبیر خواب مار چیست؟ 21 واقعیت روانشناختی درست درباره خواب مار!

شاید دیگر کمتر کسی اطلاع نداشته باشد که در مجموعه بزرگ پزشکان جایروس بهترین فوق تخصص های مغز و اعصاب و اعصاب و روان و برترین فارغ التحصیلان آمریکا،اسپانیا و آلمان حضور دارند و خدمات مغزواعصاب و روان که در این مجموعه ارائه می شود با کیفیت ترین در تمام ایران است!

کادر درمانی جایروس از لحاظ تخصصی در حیطه های اعصاب، در تمام کشور بی نظیر است

شماره تماس های نوبت گیری سریع

مشاوره های تلفنی و ویزیت آنلاین ویدئویی نیز ارائه می شود.

واحد مغز و اعصاب و روان ☎ 22616377_021 ☎

واحد انجام تست خواب ☎ 02122639401 ☎

 واحد ویزیت متخصص اختلالات خواب ☎ 02122648627 ☎

واحد مشاوره و روانشناسی  ☎ 22636863_021 ☎

 واحد مغز و اعصاب و روان غرب تهران (آزادی) ☎ 02166158469 ☎

درمان بی خوابی بدون دارو

اگر بی خوابی دارید، علاوه بر خدمات حضوری در کلینیک، میتوانید با تهیه دوره جامع درمان بیخوابی که توسط دکتر مصطفی امیری فلوشیپ اختلالات خواب تهیه شده است، بی خوابی تان را بدون دارو و در منزل درمان کنید.

درمان بی خوابی بدون دارو با ۱۱۳ روش علمی و خانگی (برای شروع، اینجا کلیک کنید)

درمان افسردگی

اگر دچار افسردگی هستید یا میخواهید احساس شادی و لذت را در زندگی تان تقویت کنید، میتوانید بصورت حضوری توسط متخصصین روانپزشکی یا روانشناسان مجموعه جایروس ویزیت شوید و علاوه بر خدمات حضوری، میتوانید با تهیه دوره آنلاین درمان افسردگی در خانه که توسط مجموعه پزشکان جایروس تهیه شده است، افسردگی تان را در منزل و بدون دارو درمان کنید (برای دیدن ویدئو معرفی دوره، کلیک کنید)

درمان افسردگی در منزل بدون دارو (برای شروع، اینجا کلیک کنید)

تعبیر خواب کوه | پرت شدن از کوه | کوهنوردی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا