Tamasha

صحنه سازی در تصادف چه جرمی دارد؟

.

صحنه سازی در تصادف چه جرمی دارد؟

تصادفات ساختگی یکی از جرایم مرتبط با بیمه شخص ثالث است که بار مالی زیادی را برای شرکت های بیمه ایجاد می کند. از این رو ماده 61 بیمه شخص ثالث با تشخیص این جرم به متخلفان هشدار داده است. برای مطلع شدن از اخبار و اطلاعیه های خرید خودرو به صفحه یدک خواجه ایرانیان به نشانی yadakkhajeh.ir@ مراجعه و جهت خرید موتور خودرو و لوازم یدکی آن به سایت شرکت به نشانی https://yadakkhajeh.ir/ مراجعه نمایید.

صحنه سازی در تصادف چه جرمی دارد؟

تصادفات ساختگی یکی از جرایم مرتبط با بیمه شخص ثالث است که بار مالی زیادی را برای شرکت های بیمه ایجاد می کند. از این رو ماده 61 بیمه شخص ثالث با تشخیص این جرم به متخلفان هشدار داده است. برای مطلع شدن از اخبار و اطلاعیه های خرید خودرو به صفحه یدک خواجه ایرانیان به نشانی yadakkhajeh.ir@ مراجعه و جهت خرید موتور خودرو و لوازم یدکی آن به سایت شرکت به نشانی https://yadakkhajeh.ir/ مراجعه نمایید.

تصادفات ساختگی یکی از جرایم مرتبط با بیمه شخص ثالث است که بار مالی زیادی را برای شرکت های بیمه ایجاد می کند. از این رو ماده 61 بیمه شخص ثالث با تشخیص این جرم به متخلفان هشدار داده است. برای مطلع شدن از اخبار و اطلاعیه های خرید خودرو به صفحه یدک خواجه ایرانیان به نشانی yadakkhajeh.ir@ مراجعه و جهت خرید موتور خودرو و لوازم یدکی آن به سایت شرکت به نشانی https://yadakkhajeh.ir/ مراجعه نمایید.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا